Praktyki i Staże - Werner Kenkel Bochnia

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Forma grzecznościowa
*
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Zdjęcie
Zdjęcie
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: jpg, gif, jpeg, bmp, png. Zalecany format zdjęcia: 200x260px. Maksymalny rozmiar pliku to 1 MB.
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o. ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. +48 14 648 36 00, e-mail sekretariat.bochnia@wernerkenkel.com.pl
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod  adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

 1. Dane będą przetwarzane dla poniższych celów:

 • Przeprowadzenie rekrutacji (w przypadku aplikowania o pracę) – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy a na dodatkowe dane dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane te będą przetwarzana do momentu wycofania zgody ale nie później niż do 12 miesięcy;
 • Odbycia praktyk absolwenckich (w przypadku aplikowania o praktykę absolwencką) – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa wynikający z ustawy z dnia z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich a na dodatkowe dane dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Odbycia praktyk (w przypadku aplikowania o praktykę) – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa wynikający z ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym a na dodatkowe dane dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Odbycia staży (w przypadku aplikowania na staż) – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby;
 • Archiwizacji danych i udokumentowania przeprowadzonych procesów – podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (archiwizacja danych w celach dowodowych). Dane te będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o. ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. +48 14 648 36 00, e-mail sekretariat.bochnia@wernerkenkel.com.pl
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod  adresem e-mail: iod@comp-net.pl.
 1. Dane będą przetwarzane dla poniższych celów:

  • Przeprowadzenie rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy a na dodatkowe dane dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane te będą przetwarzana do momentu wycofania zgody ale nie później niż do 12 miesięcy;

  • Archiwizacji danych i udokumentowania przeprowadzonych procesów – podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (archiwizacja danych w celach dowodowych). Dane te będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
  • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,

  ale konieczne dla celów określonych w pkt 1. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 5. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 6. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:

  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  • innym odbiorcom danych np. podmiotom dostarczającym przesyłki.

 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.